(Dari) دری

در این صفحه مروری بر کمیسیون مستقل جامع مبارزه با فساد اداری (IBAC) شامل اهداف، وظایف و اختیارات آن ارائه شده است.

آنچه را که می توانید به کمیسیون مستقل جامع مبارزه با فساد اداری (IBAC) گزارش دهید، نحوه ثبت شکایت و مراحلی که باید دنبال کنید، بیابید.

از فرم ما برای گزارش فساد بخش عمومی یا تخلف پلیس در ویکتوریا به IBAC استفاده کنید. یک شکایت باید جزئیات ادعای شما را شامل شود، از جمله اینکه چه کسی درگیر بوده است، چه اتفاقی افتاده است، کجا و چه زمانی، و ممکن است شامل اسناد پشتیبان باشد.

 

 متن زیرنویس ویدیویی

 

 • وقتی كه فساد اداری در بخش عامه رخ ميدهد، همۂ ما را متضرر ميسازد

  فساد اداری ماليات و محصولات مالياتی ما را

  كه بايد از آن بخاطر اداره و حفظ

  مكاتب، شفاخانه ها، سركها و خدمات و پروژه های عامۂ حياتی ديگر ويكتوريا استفاده شود، ضايع ميسازد.

  جامعۂ ويكتوريا از بخش عامه، حكومت ايالتی،

  كارمندان شوراهای محلی و مٲمورين پوليس توقع دارد

  كه سلوك مناسب كنند و از پول و دارائی عامه

  بخاطر خير همۂ ما بصورت مسوولانه استفاده كنند.

  ما از آنها توقع داريم كه صادق باشند،

  تحت نفوذ منافع شخصی و حرص

  يا درگير شدن در سلوك جنائی قرار نگيرند.

  ما از بخش عامۂ خود انتظار داريم كه عاری از فساد باشد

  IBAC ادارۂ مستقل ضد فساد اداری ويكتوريا ا ست.

  IBAC به فساد و سۇ اجرات جدی

  در بين شعبات و ادارات حكومت ايالتی،

  پوليس ويكتوريا، مستخدمين و اعضای شوراها،

  اعضای پارلمان، قضات و محاكم رسيدگی ميكند

  وقتی كه چيزی در بخش عامۂ ويكتوريا درست نباشد،

  IBAC به هركس توانمندی انجام كاری دربارۂ آنرا فراهم ميكند.

  فساد و سۇ اجرات در بخش عامۂ ويكتوريا به اشكال مختلف،

  مثل گرفتن يا دادن رشوت،

  استفادۂ نادرست از موقعیت نفوذ،

  ارتكاب به تقلب كاری يا دزدی،

  سۇاستفاده از معلومات محل كار

  يا طرح كردن هرگونه فعاليتهای فاسد رخ داده ميتواند.

  در ارتباط به پوليس ويكتوريا،

  سۇ اجرات و فساد جدی ميتواند شامل

  سۇ استفاده از قدرت،

  مثل حمله و استفاده بیش از حد از زور،

  داشتن روابط نادرست

  و افشا ساختن معلومات پوليس به دسته های سازمان يافتۂ جنائی باشد.

  اما، IBAC نميتواند دربارۂ مسايل ايالات و نواحی ديگر،

  كدام موضوع فدرالی يا كدام چيزى در بخش خصوصی تحقيقات كند،

  مگر اينكه موضوع به يك مستخدم بخش عامۂ ويكتوريا مرتبط باشد.

  و IBAC به گستاخی يا خدمات ضعيف به مشتری رسيدگی نميكند.

  آيا چيزی ديده ايد؟

  آيا به فساد مظنون هستيد؟

  پس بايد كاری دربارۂ آن بكنيد.

  با مراجعه به ويبسايت ما يا زنگ زدن به ١٣٠٠٧٣٥١٣٥ دريابيد كه

  چگونه ميتوانيد دربارۂ فساد گزارش بدهيد.

  وقتی شما با IBAC تماس میگيريد،

  ما معلوماتی را كه شما دربارۂ فساد اداری فراهم ميکنيم، ارزيابی ميكنيم

  تا تصميم بگيريم كه اين موضوع را رجعت بدهيم، رد اش كنيم يا درباره اش تحقيقات كنيم.

  IBAC مسوول افشا ساختن، جلوگيری و تحقيقات كردن

  دربارۂ فساد و سۇ اجرات جدى در بخش عامه و پوليس ويكتوريا است،

  ولی اين مربوط هر كس است كه وقتی چيزی درست نباشد، دربارۂ آن شکايت کند.

  با كمك شما،

  ما ميتوانيم تقويت صداقت و استقامت بخش عامه در مقابل فساد را ادامه بدهيم

  و يقين حاصل كنيم كه از پول و منابع عامه

  برای فراهم شدن خدمات و پروژه های استفاده ميشود كه جامعۂ ويكتوريا انتظار آنرا دارد.

  برای معلومات بيشتر www.ibac.vic.gov.au را ببنيد

  يا به ١٣٠٠٧٣٥١٣٥ زنگ بزنيد.

 • ‫جامعه انتظار دارد که پولیس وظایف خود ‫را به طور قانونی، مسلکی و اخلاقی انجام دهد

  ‫اگر شما به سوء رفتار یا ‫فساد پولیس مشکوک هستید

  ‫می توانید آن را به IBAC، ایجنسی ‫نظارت پولیس مستقل ویکتوریا راپور دهید

  ‫شما همچنین می توانید راپور خود را به شعبه ‫سوء رفتار پولیس

  ‫در پولیس ویکتوریا ارائه دهید ‫که این را به IBAC راپور می دهد

  ‫سوء رفتار پولیس

  ‫رفتارغیرقانونی

  ‫یا عدم رعایت معیارهای مورد ‫انتظار کارمندهای پولیس ویکتوریا است

  ‫سوء رفتار و فساد جدی پولیس می تواند

  ‫بشمول تعرض

  ‫افشای معلومات حساس پولیس

  ‫پنهان کاری های عمده

  ‫رشوه خواری، تقلب یا ‫تبعیض غیرقانونی باشد

  ‫می توان در مورد کارمندهای پولیس

  ‫کارمندهای خدمات حفاظتی

  ‫کارمندهای بازداشت پولیس یا ‫کارمندان خدمات دولتی شکایت کرد

  ‫شما می توانید شکایت یا راپور معلومات ‫را در ویب سایت IBAC انجام دهید

  ‫قبل ازاینکه این کار را انجام ‫دهید، برای آماده شدن کمک میکند

  ‫اولأ بسنجید که آیا IBAC اداره مناسبی ‫برای شکایت کردن یا دادن معلومات به آن است

  ‫IBAC مواردی مانند بی ادبی، دیر پاسخ ‫دادن، یا یونیفورم نامناسب را بررسی نمی کند

  ‫ما همچنین در مورد نتایج ‫جرائم مربوط به تصادمات ترافیکی

  ‫یا تصمیمات محکمه تحقیق نمی کنیم

  ‫شما می توانید این موارد را ‫مستقیماً با پولیس ویکتوریا مطرح کنید

  ‫بعد، سعی کنید همه معلومات را آماده کنید

  ‫جزئیاتی مانند آنچه را اتفاق افتاده است، چه ‫زمانی و در کجا و چه کسی اشتراک داشته است

  همراه با ویدیو، فوتو یا سایر ‫اسناد حادثه کمک می کند

  ‫ما دریافت شکایت شما ‫را با یک ایمیل تأیید می کنیم

  ‫که می توانید با دادن ‫معلومات بیشتر به آن پاسخ دهید

  ‫وقتی که شکایتی کردید

  ‫IBAC آن را ارزیابی می کند تا ‫تصمیم بگیرد که در مورد آن تحقیق بکند

  ‫یا آن را به پولیس ویکتوریا برای ‫تحقیق ارجاع دهد یا آنرا رد کند

  ‫IBAC شکایات را درصورتی که معلومات ‫کافی برای شروع تحقیقات وجود نداشته باشد

  ‫یا اگر آن موضوعی نیست

  ‫که IBAC یا پولیس ویکتوریا ‫بتواند آن را تحقیق کند، رد می نماید

  ‫ما دوسیه های مربوط به سوء رفتار یا فساد جدی ‫یا سیستمیک پولیس را در اولویت قرار می دهیم

  ‫ممکن است چندین هفته طول ‫بکشد تا شکایت شما ارزیابی شود

  ‫ما برای اطلاع دادن در مورد تصمیم ‫IBAC با شما تماس خواهیم گرفت

  ‫گاهی اوقات، افراد در ‫انجام شکایت تردید دارند

  ‫چون از عواقبی مانند آزار و ‫اذیت شدن یا برکنار شدن می ترسند

  ‫IBAC هر شکایتی را ارزیابی می کند

  ‫تا تصمیم بگیرد که آیا آن در ‫مورد افشای منافع عامه است یا نی

  ‫اگر شکایت شما افشای منافع عامه ‫باشد، هویت شما فاش نخواهد شد

  ‫و آزار و اذیت یا قربانی کردن شما، یا ‫دوستان، خانواده یا همکارانتان غیرقانونی است

  ‫اگر نمی خواهید شکایتی کنید، می توانید ‫یک "راپور معلومات" را نیز روان کنید

  ‫به این معنی که معلومات شما به ‫فایل های معلوماتی ما اضافه می شود

  ‫و می تواند به تحقیقات و ‫اقدامات پیشگیری از فساد کمک کند

  ‫شکایات و راپورهای معلومات ممکن ‫است به صورت ناشناس انجام شود

  ‫اما این بدان معنی است که در ‫صورت ضرورت به معلومات بیشتر

  ‫ما نمی توانیم به شما دسترسی پیدا کنیم ‫و نمی توانیم نتیجه را به شما اطلاع دهیم

  ‫به خاطر داشته باشید که تمام ‫جزئیات مربوطه را ذکر کنید

  ‫IBAC معلومات شخصی شما را با ‫دقت و بطور قانونی مدیریت می کند

  ‫راپور سوء رفتار و فساد پولیس کمک می ‫کند تا تشویش ها در مورد پولیس رفع شود

  ‫و پولیس بصورت قانونی، ‫مسلکی و اخلاقی رفتار کند

  ‫مهم است که IBAC در مورد این مسائل ‫برای آگاهی استخبارات و تحقیقات ما را بشنود

  ‫حتی اگر ما آنها را تحقیق نکنیم

  ‫بنابراین، اگر شما مشکوک به ‫فساد یا سوء رفتار نادرست هستید

  ‫می توانید کاری انجام ‫دهید. با IBAC تماس بگیرید

  ‫خدمات ترجمانی شفاهی و تحریری ‫مجانی برای کمک به شما در ارتباط با IBAC

  ‫به لسان مورد ترجیح تان وجود دارد.

  ‫شکایت و راپورهای معلوماتی ‫به هر لسانی قابل انجام است.

  ‫برای معلومات بیشتر به ویب ‫سایت IBAC مراجعه کنید