Karen

မ့ၢ်နအုၣ်သးထံၣ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်ကဘျံးအီၣ်ကဘျၣ်ဧါ. နတၢ်သး ဒ့ဒီအိၣ် တမံၤမံၤဧါ. နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤမၤစၢၤတၢ်လၢတၢ်က ထုးဖျါထီၣ်မ့ၢ်တၢ်အီၣ်ကဘျံးအီၣ်ကဘျၣ်လၢကမျၢၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၢ်ဒီးပၢၤကီၢ်အတၢ်ဖံးမၤလၢအဖိးမံတဖၣ်န့ၣ် မၤဂီၤကလီကမျၢၢ်အစ့ဒီးမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဘံးထိရယါဖိတဖၣ်လၢကျဲ ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အကါဒိၣ်တမံၤန့ၣ်, နတၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်မၤစၢၤပှၤကိးဂၤဒဲးလၢအကမၤလိန့ၢ်တၢ်မၤလိလၢအလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢတၢ်ဒီသဒၢဆူညါတၢ်အီၣ်ကဘျံးအီၣ် ကဘျၣ်ဒီးတၢ်မၤ တၢ်လၢအတ�ကၢးတဘၣ်တဖၣ်ကသ့န့ၣ်လီၤ

 • ပှၤတ၀ၢအံၤမုၢ်လၢ်၀ဲဒၣ်လၢပၢၤကီၢ်ကမၤ၀ဲဒၣ် အမူအဒါတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ပှဲၤတၢ်ဖိးသဲစး,

  ပှဲၤတၢ်စဲၣ်နီၤဒီးပှဲၤဒီးတၢ်သကဲာ်ပ၀းလၢ အဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

  ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သးဒ့ဒီလၢပၢၤကီၢ်အတၢ်ဖံး မၤတၢ်လၢအကမၣ်မ့တမ့ၢ်ကမ့ၢ်တၢ်အီၣ်ကဘျံးကဘျၣ်အခါ,

  နပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤဆူ IBAC, လၢအမ့ၢ်

  ဘံးထိရံယါကရၢသဘျ့လၢအကွၢ်ဟုၣ် ပၢၤကီၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်သ့လီၤ.

  နပာ်ဖျါ ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ် အံၤ ဆူပၢၤကီၢ်အတၢ်ဖံး တၢ်မၤအကျိၤအကွာ်အ၀ဲၤဒ့ (Police Conduct Unit)

  လၢအဘၣ်ထွဲဒီး ဘံးထိရံယါအပၢၤကီၢ် (Victoria Police) သ့ဝဲဒၣ်

  ဒီး အဝဲသ့ၣ် ကပာ်ဖျါထီၣ်က့ၤတၢ်ဂ့ၢ် တဆီဆူ IBACအအိၣ် န့ၣ်လီၤ.

  ပၢၤကီၢ်အတၢ်ဖံးမၤတၢ်လၢအကမၣ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤ လၢအတဖိးအသဲစးဘၣ်. မ့တမ့ၢ်တၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ်လၢ

  အကမၤတၢ်တုၤထီၣ်ဘး တီၤပတီၢ်လၢ တၢ်ပာ်လီၤဃာ်အီၤလၢ

  Victoria ပၢၤကီၢ် အပဒိၣ်တဖၣ် အဖီခိၣ် န့ၣ်လီၤ.

  ပၢၤကီၢ်အတၢ်ဖံးမၤတၢ်လၢအကမၣ်ဒီးမ့ၢ်တၢ်အီၣ်ကဘျံးက ဘျၣ်လၢအဒိၣ်အမုၢ်န့ၣ်ပာ်ဃုာ်ဒီးတၢ်မၤတရီတပါ,

  တၢ်ထုးဖျါ ထီၣ်ပၢၤကီၢ်အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအမၤ ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်သ့ညီညီကလဲာ်,

  တၢ်မၤဘံၣ်မၤဘၢတၢ်ဂ့ၢ် တၢ်ကျိၤလၢ အဒိၣ်အမုၢ်တဖၣ်,

  တၢ် ဟ့ၣ်ခိၣ်ဖးလာ်ဆှိးမ့တမ့ၢ်တၢ်လီတၢ်၀့ၤမ့တ မ့ၢ်တၢ်ကွၢ်တလီၤလၢအတဖိးသဲစးတဖၣ်န့ၣ်သ့လီၤ.

  တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်ဘၣ်ထွဲဒီး ပၢၤကီၢ်အပဒိၣ်တဖၣ်,

  တၢ်ဒီသဒၢအတၢ်မၤစၢၤအပဒိၣ်တဖၣ်,

  ပၢၤကီၢ်တၢ်ဒုးဃာ်အပဒိၣ်တဖၣ်မ့တမ့ၢ်ကမျၢၢ်အ တၢ်မၤစၢၤအပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်သ့လီၤ.

  နမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ် မ့တမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ

  IBAC အပှာ်ယဲၤဘျးစဲသန့အလိၤန့ၣ်သ့လီၤ.

  တချုးနမၤတၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်အခါ,တၢ်အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤသး န့ၣ်ကကဲမၤစၢၤလီၤ.အခီၣ်ထံးန့ၣ်,

  သမံသမိးဘၣ်. မ့ၢ် IBAC ကဲကရၢ လၢ အဘၣ်၀ဲဒၣ်တခါလၢ နကတီၣ်ထီၣ် နတၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်အဂီၢ်

  မ့တမ့ၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်နတၢ် ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ် ဧါန့ၣ်တက့ၢ်.

  IBAC တဃိထံသ့ၣ်ညါ တၢ်ဂ့ၢ်ဒ်သိးဒီးတၢ်အရၢၢ်အစၢၢ်,

  တၢ်ခီဆၢမၤန့ၢ်တၢ်လၢအကဘှၢ, မ့တမ့ၢ်တၢ်ကူကၤတၢ် လၢအတဖိးမံဘၣ်တဖၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်ဘၣ်.

  ပတဃိထံသ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီး တၢ်စံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ် လၢ သိလ့ၣ်ဂ့ၢ်ဝီ အတၢ်ကဲထီၣ်အသးတဖၣ်

  မ့တမ့ၢ်ကွီၢ် ဘျီၣ်အတၢ်ဆၢတဲာ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်.

  နတီၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤလိၤလိၤဆူ Victoria ပၢၤကီၢ် အအိၣ်သ့လီၤ.

  တၢ်အံၤမ့ၢ်၀ံၤ, ကျဲးစၢးကတဲာ်ကတီၤပာ် ဃာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ခဲလၢာ်တက့ၢ်.

  တၢ်ဂ့ၢ် တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒ်သိးဒီး တၢ်မနုၤကဲထီၣ်တ့ၢ်အသးလဲၣ်,

  အခါဖဲလဲၣ် ဒီးတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်ဒီးမ့ၢ်မတၤပာ် ဃုာ်လဲၣ်န့ၣ်ကကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤဒိၣ်ဒိၣ်လီၤ.

  တၢ်ဂီၤမူ, တၢ်ဂီၤသံတဖၣ်

  မ့တမ့ၢ်တၢ်ကဲထီၣ်အသးအလံာ်တီ လံာ်မီလၢအဂၤတဖၣ်မ့ၢ်အိၣ်န့ၣ် ကတီၤပာ်တက့ၢ်.

  ပကဒုးသ့ၣ် ညါကဒါနၤဖဲပမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် နတၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်ခီဖျိအံမ့လ်တဘ့ၣ်,

  ဒီးနသူတၢ်အံၤလၢနကဟ့ၣ်အါထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်သ့ဝဲဒၣ်လီၤ.

  တဘျီဃီဖဲနမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်တခါမ့ၢ်၀ံၤန့ၣ် IBAC ကပဲာ်ထံနီၤဖးအီၤလၢတၢ်ကမၤတၢ်ဆၢတဲာ်လၢ

  မ့ၢ် ကဃိထံတၢ်ဂ့ၢ်ဧါ, မ့ၢ်တၢ်ကဆှၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဆူ Victoria ပၢၤကီၢ် လၢအကဃိထံအီၤအဂီၢ်ဧါ.

  မ့တမ့ၢ် ကကွၢ်ကပာ်ကွံာ်ဝဲ ဒၣ်အဂီၢ်ဧါ န့ၣ် လီၤ.

  IBACကကွၢ်ကပာ်ကွံာ်တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်တဖၣ်လၢတၢ်ဂ့ၢ် တၢ်ကျိၤ လၢတၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်အီၤအံၤမ့ၢ်တလၢတပှဲၤဒၣ်လၢ

  တၢ်ကစးထီၣ်တၢ်ဃိထံသ့ၣ်ညါအဂီၢ်အခါ န့ၣ်လီၤ. မ့တမ့ၢ်ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်အံၤကဲတၢ်တမံၤလၢ

  IBACမ့တမ့ၢ် Victoria ပၢၤကီၢ် ဃိထံ သ့ၣ်ညါ ၀ဲဒၣ်တသ့ဘၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

  ပပာ်တၢ်အခိၣ်သ့ၣ်လၢတၢ်ကဖံးမၤတၢ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ် လၢအပာ်ဃုာ်ဒီးပၢၤကီၢ်အတၢ်ဖံးမၤလၢအကမၣ်

  ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်မ့တမ့ၢ် အထီဒါ သနူအတၢ်ပာ်လီၤဃာ် အကျိၤအကွာ်,

  မ့တမ့ၢ်တၢ်အီၣ်ကဘျံး အီၣ်ကဘျၣ်လၢအဒိၣ်အမုၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

  လၢတၢ်ကသမံသမိးနတၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်အဂီၢ် တၢ်ဆၢကတီၢ်အကယံာ်တဘျုးနွံလီၤ

  ပကဆဲးကျိးနၤ လၢတၢ်ကဒုးသ့ၣ်ညါနၤ ဒီး IBACအတၢ်ဆၢတဲာ်န့ၣ်လီၤ.

  တဘျီတခီၣ်, ပှၤကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အသးဒ့ဒီ လၢတၢ်ကမၤတၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်တခါ

  မ့ၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ပျံၤတၢ်လၢအကပိာ်ထွဲ ထီၣ် အခံန့ၣ်လီၤ. တၢ်ပိာ်ထွဲထီၣ်အခံ အဒိန့ၣ်

  မ့ၢ်တၢ်ဒ်သိးဒီး တၢ်မၤနၢၤမၤဃၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ထုးကွံာ် အီၤလၢတၢ်မၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

  IBAC သမံသမိး၀ဲဒၣ်တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်

  ကိးခါဒဲးလၢတၢ်ကဆၢတဲာ်တၢ်အံၤမ့ၢ် ကမျၢၢ်အတၢ်သးစဲအတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဧါန့ၣ်လီၤ.

  ဖဲနတၢ် ကဒူး ကဒ့ၣ်န့ၣ်မ့မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ကမျၢၢ် အတၢ် သးစဲအတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တခါန့ၣ်

  နက့ၢ်ပနီၣ်န့ၣ်တၢ်တထုးဖျါထီၣ်အီၤဘၣ်.

  တၢ်မၤနၢၤမၤဃၣ်မ့တမ့ၢ်နၤ, နတံၤသကိး

  ဟံၣ်ဖိဃီဖိ, ဒီးပှၤမၤဃုာ်မၤသကိးတဖၣ် ဘၣ် တၢ်ရ့အီၤလၢ အပှဲၤတၢ်တတီတတြၢ်န့ၣ်

  ကဲတၢ်လၢအတဖိးသဲစးဘၣ်န့ၣ်လီၤ

  ဖဲနမ့ၢ်တအဲၣ်ဒိးမၤတၢ်ကဒူးကဒ့ၣ်တခါဘၣ်အခါနတီၣ်ထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအတၢ်ပာ်ဖျါတဘ့ၣ် သ့စ့ၢ်ကီးလီၤ.

  တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်ဝဲနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ် ထီၣ်အီၤလၢပပ့ၢ်ဆှါအတၢ်ထၢဖှိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လံာ်တြံာ်တဖၣ်အပူၤ

  ဒီးကမၤစၢၤပတၢ်ဃိထံသ့ၣ်ညါတဖၣ်ဒီး တၢ်ဒီသဒၢအတၢ် အီၣ်ကဘျံးအီၣ်ကဘျၣ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်သ့လီၤ.

  တၢ်ကဒူးကဒ့ၣ် တဖၣ် ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအတၢ် ပာ်ဖျါတဖၣ်တၢ်မၤအီၤလၢတအိၣ်ဒီး

  တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်မံၤသၣ်န့ၣ်သ့လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်,တၢ်အံၤအခီပညီန့ၣ်

  ဖဲပမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်အါထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢနအိၣ်န့ၣ်

  ပဆဲးကျိးနၤတန့ၢ်ဘၣ်ဒီးပဒုးသ့ၣ်ညါနၤဒီး တၢ်အစၢလၢအဟဲထီၣ်အဂီၢ်တသ့ဘၣ်.

  သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်နဲဒၣ်လၢတၢ်ကထၢနုာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢအဘၣ်ထွဲဘၣ်ဃးတဖၣ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးတက့ၢ်

  IBACရဲၣ်ကျဲၤ ပၢဆှၢ၀ဲဒၣ်နနီၢ်တဂၤအတၢ်ဂ့ၢ် တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒီးပှဲၤဒီးတၢ်ဖိးသဲစးန့ၣ်လီၤ.

  တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်ပၢၤကီၢ်အတၢ်ဖံးမၤလၢ အကမၣ်ဒီးတၢ်အီၣ်ကဘျံးအီၣ်ကဘျၣ်န့ၣ်

  မၤလီၤတံၢ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အလီၢ်အိၣ် တဖၣ်န့ၣ် တၢ်ဃဲာ်လီၤဘှါလီၤအီၤ

  ဒီးပၢၤကီၢ်ဖံးမၤတၢ်ပှဲၤဒီးတၢ်ဖိးသဲစးစဲၣ်နီၤကတၢၢ် ဒီး ပှဲၤဒီးတၢ်သကဲာ်ပ၀းလၢ အဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

  ပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်ဒီးတၢ်ပှၤကွဲးကျိးထံကလီန့ၢ် တၢ်အတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢအကမၤစၢၤနၤလၢ

  နကမၤတၢ်ဒီး IBACလၢကျိာ် လၢနဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးအီၤတခါအပူၤန့ၣ်လီၤ.

  တၢ် ကဒူးကဒ့ၣ် ပာ်ထီၣ်တၢ်ကမၣ်တဖၣ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအတၢ်ပာ်ဖျါတဖၣ်န့ၣ်

  တၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်အီၤလၢကျိာ်တခါလၢ်လၢ်န့ၣ်သ့လီၤ.

  လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ် ဒီးနုာ်လီၤကွၢ်ဖဲ IBAC အပှာ်ယဲၤဘျးစဲသန့န့ၣ်တက့ၢ်.

  တၢ်အံၤ အကါဒိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ IBAC နၣ်ဟူ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃး တၢ်ဂ့ၢ်ကီသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ

  ဖဲ ပမ့ၢ်တဃိထံသ့ၣ်ညါအီၤအခါဒၣ်လဲၣ်န့ၣ်

  တၢ်အံၤကဒုးသ့ၣ်ညါပပ့ၢ်ဆှါ ဒီး တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ.

  အဃိ ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်သးဒ့ဒီ ဘၣ်ဃး တၢ်အီၣ်ကဘျံးအီၣ်ကဘျၣ်

  မ့တမ့ၢ် တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ အကမၤန့ၣ် နမၤတၢ်တမံၤအံၤသ့လီၤ.

  ဆဲးကျိးဘၣ် IBAC တက့ၢ်.