Tiếng Việt (Vietnamese)

Về bản thông tin của IBAC

Bản thông tin này cung cấp một khái niệm tổng quan về Ủy ban Độc lập Bài trừ Tham nhũng có Địa bàn Hoạt động rộng rãi ở Victoria, gồm mục đích, chức năng và thẩm quyền của ủy ban.

Bản thông tin về việc tố cáo tham nhũng và hành vi trái phép

Bản thông tin này giải thích những gì quý vị có thể báo cáo với Ủy ban Độc lập Bài trừ Tham nhũng có Địa bàn Hoạt động rộng rãi ở Victoria, cách thức nêu lời than phiền và những gì xảy ra kế tiếp.