ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

IBAC ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਬਾਰੇ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਆਪਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਆਪਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।