ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

IBAC ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਬਾਰੇ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਆਪਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।