Македонски (Macedonian)

Информативен лист за IBAC

Овој информативен лист обезбедува преглед на викториската Независна широко-опсежна антикорупциска комисија (IBAC), вклучувајќи ја нејзината цел, функција и овластувања.