Македонски (Macedonian)

Информативен лист за IBAC

Овој информативен лист обезбедува преглед на викториската Независна широко-опсежна антикорупциска комисија (IBAC), вклучувајќи ја нејзината цел, функција и овластувања.

Информативен лист за пријавување на корупција и злоупотреба на овластвање

Овој информативен лист објаснува што може да пријавите на викториската Независна широко-опсежна антикорупциска комисија (IBAC), како да поднесете жалба и што ќе се случи потоа.

Формулар за жалба  (Word/DOCX)

Користете го овој образец за да пријавите на IBAC корупција во јавниот сектор или злоупотреба на службената должност од страна на полицијата. Во жалбата треба да бидат наведени детали за наводното однесување, вклучително кој бил замешан, што се случило, каде и кога, и може да биде приложена документација што ги поткрепува наводите.