ខ្មែរ (Khmer)

សន្លឹកព័ត៌មានអំពី IBAC

សន្លឹកព័ត៌មាននេះផ្តល់នូវ ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលមានមូលដ្ឋានទូលំទូលាយឯករាជ្យ (IBAC) របស់រដ្ឋវិចថូរៀ រួមទាំងគោលបំណង មុខងារ និងអំណាចរបស់ខ្លួន។

សន្លឹកព័ត៌មានអំពីការរាយការណ៍អំពើពុករលួយ និងការប្រព្រឹត្តពុំត្រឹមត្រូវ

សន្លឹកព័ត៌មាននេះពន្យល់ពីអ្វីដែលអ្នកអាចរាយការណ៍ទៅ គណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលមានមូលដ្ឋានទូលំទូលាយឯករាជ្យ (IBAC)  ពីរបៀបដើម្បីធ្វើពាក្យបណ្តឹង និងអំពីអ្វីដែលកើតឡើងបន្ទាប់ទៀត។

ទម្រង់បែបបទនៃបណ្ដឹងតវ៉ា (Word/DOCX)

ប្រើប្រាស់ទម្រង់បែបបទនេះដើម្បីរាយការណ៍អំពើពុករលួយផ្នែកសាធារណៈ ឬការប្រព្រឹត្តិមិនត្រឹមត្រូវរបស់ប៉ូលីសនៅរដ្ឋវិកថូរៀទៅ IBAC។ បណ្ដឹងតវ៉ាគួរតែបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតអំពីការប្រព្រឹត្តិដែលបានចោទប្រកាន់ រួមទាំងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ អ្វីខ្លះបានកើតឡើង នៅកន្លែងណា និងនៅពេលណា ហើយអាចរួមបញ្ចូលនូវឯកសារគាំទ្រផង។