(Dari) دری

درباره ورقه معلوماتی IBAC

این ورقه معلوماتی یک بررسی اجمالی از کمیسیون مستقل جامع مبارزه با فساد اداری (IBAC) را ارائه می نماید بشمول اهداف ، عملکردها و اختیارات آن.

ورقه معلوماتی راپورفساد اداری و سوء رفتار

این ورقه معلوماتی راجع به آنچه که شما به  کمیسیون مستقل جامع مبارزه با فساد اداری (IBAC) راپور کرده می توانید، طریقه تسلیم شکایت و مراحل پس از آن توضیح می دهد.

فورم شکایت (Word/DOCX)

از این فورم برای راپور دادن فساد در بخش دولتی یا تخلفات پولیس در ویکتوریا به IBAC استفاده کنید. یک شکایت باید جزئیات ادعای تانرا، بشمول کی در ان شامل بود، چه اتفاق افتاده بود، در کجا و چه زمانی، و ممکن شامل اسناد حمایتی باشد.